Imprint
Startsida >  Dataskyddsförklaring

Dataskyddsförklaring

1. Översikt över dataskyddet

Allmän information
De nedanstående anvisningarna ger en enkel överblick över vad som händer med dina personrelaterade data, när du besöker vår webbplats. Personrelaterade data är alla data, med vilka du kan identifieras. Du hittar utförlig information på temat dataskydd i vår dataskyddsförklaring efter den här texten.

Dataregistrering på vår webbplats

Vem ansvarar för dataregistreringen på vår webbplats?
Databearbetningen på vår webbplats sköts av webbplatsägaren. Dennes kontaktuppgifter hittar du under Impressum på den här webbplatsen.

Hur registrerar vi dina data?
Dina data samlas delvis in genom att du meddelar oss dem. Det kan handla om exempelvis sådana som du anger i ett kontaktformulär.

Andra data registreras automatiskt av våra IT-system vid besök på vår webbplats. Det rör sig då mest om tekniska data (exempelvis webbläsare, operativsystem och tid för webbplatsbesöket). Registreringen av den här datan sker automatiskt, så snart du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina data till?
En del av datan samlas in för att säkerställa ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för analys av ditt beteende som användare.

Vilka rättigheter har du beträffande dina data?
Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade, personrelaterade data. Du har dessutom rätt att begära ändring, spärrning och radering av uppgifterna. Du kan alltid kontakta oss under den adress som anges i Impressum gällande ovanstående och andra frågor som rör dataskyddet. Vidare har du rätt att lämna klagomål till den övervakande myndigheten.

Dessutom har du rätt att under vissa omständigheter begära en begränsning av bearbetningen av dina personrelaterade data. Detaljerna finns under ”Rätt till begränsning av bearbetning” i dataskyddsförklaringen.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer
Ditt surfbeteende kan utvärderas statistiskt vid besök på vår webbplats. Det sker främst genom kakor och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende görs i regel anonymt, vilket innebär att surfbeteendet inte kan spåras till dig. Du kan invända mot den här analysen eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. I den nedanstående dataskyddsförklaringen hittar du detaljerad information.

Du kan invända mot den här analysen. I dataskyddsförklaringen informerar vi om möjligheterna till invändning.

2. Allmän och nödvändig information

Dataskydd
De ansvariga för den här webbplatsen tar skyddet av dina personliga data på mycket stort allvar. Vi bearbetar dina personrelaterade data konfidentiellt samt enligt de lagstiftade dataskyddsföreskrifterna och den här dataskyddsförklaringen.

När du besöker den här webbplatsen, samlas olika personrelaterade data in. Personrelaterade data är uppgifter, med vilka du kan identifieras. I den föreliggande dataskyddsförklaringen förklaras vilka data vi samlar in och vad vi använder dem till. Där förklaras även hur och i vilket syfte det sker.

Vi informerar om att dataöverföringen på Internet (exempelvis vid kommunikation per e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det går inte att skapa ett dataskydd utan säkerhetsluckor.

Hänvisning till den ansvarige
Den ansvarige för databearbetningen på den här webbplatsen är:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
Tyskland

Telefon: 0049-5204-915-0
E-post: info@hoermann.de

Den ansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer över syftet med och medlen för bearbetning av personrelaterade data (namn, e-postadress och liknande).

Återkallande av godkännande till databearbetningen
Många databearbetningsprocesser är möjliga först efter ditt uttryckliga godkännande. Du kan när som helst återkalla ett tidigare godkännande. Det räcker då att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Rättmätigheten till den fram till återkallandet utförda databearbetningen berörs inte av återkallandet.

Rätt att göra invändningar mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (artikel 21 i DSGVO, tysk dataskyddslag)

Sker databearbetningen utifrån artikel 6, avsnitt 1, bokstav e eller f i DSGVO, har du när som helst rätt att, utifrån orsaker som finns i din särskilda situation, göra invändningar mot bearbetning av personrelaterade data. Det gäller även för en profilering som stöder sig i de här bestämmelserna. Den rättsliga grund, som en bearbetning vilar på, anges i den här dataskyddsförklaringen. Gör du invändningar, kommer vi inte längre att bearbeta dina berörda personrelaterade data, utom om vi kan bevisa, att det finns tvingande skyddsvärda orsaker till bearbetningen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om bearbetningen är avsedd för hävdande, utövande eller försvar av juridiska anspråk (invändning enligt artikel 21, avsnitt 1 i DSGVO).

Bearbetas dina personrelaterade data för att skicka ut direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot bearbetning av dina personrelaterade data. Det gäller även för en profilering, om den står i förbindelse med sådan direktreklam. Gör du invändningar, används dina personrelaterade data inte längre för direktreklam (invändning enligt artikel 21, avsnitt 2 i DSGVO).

Rätt att lämna klagomål till den övervakande myndigheten
Vid brott mot DSGVO har den berörde rätt att lämna klagomål till den övervakande myndigheten, särskilt i den medlemsstat där hemvisten finns, där arbetsplatsen finns eller där det förmodade brottet har ägt rum. Rätten att lämna klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till överföring av data
Du har rätt att i ett vanligt, maskinläsbart format till dig själv eller till tredje person begära ut data som vi bearbetar automatiserat utifrån ditt godkännande eller för att följa ett avtal. Begär du en direktöverföring av data till en annan ansvarig person, sker det endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- respektive TLS-kodning
På den här webbplatsen används SSL- eller TLS-kodning av säkerhetsskäl och som skydd vid överföring av konfidentiellt innehåll, exempelvis beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som ägare av webbplatsen. En kodad förbindelse identifieras genom att ”http://” ändras till ”https://” på adressraden på webbläsaren och på låssymbolen på din webbläsarrad.

När SSL- respektive TLS-kodningen är aktiverad, kan den data, som du skickar till oss, inte läsas av tredje person.

Ursprung, spärrning, radering och ändring
Inom ramen för de gällande bestämmelserna har du alltid rätt att få kostnadsfri information om dina lagrade, personrelaterade data, deras ursprung, mottagare och syftet med databearbetningen samt att vid behov få dem ändrade, spärrade eller raderade. Du kan alltid kontakta oss under den adress som anges i Impressum gällande det ovanstående och andra frågor som rör personrelaterade data.

Rätt till begränsning av bearbetningen
Du har rätt att begära en begränsning av bearbetningen av dina personrelaterade data. Du kan alltid kontakta oss under den adress som anges i Impressum gällande det ovanstående. Rätt till begränsning av bearbetningen finns i följande fall:

  • Bestrider du korrektheten i dina av oss lagrade, personrelaterade data, behöver vi i regel tid för att kontrollera det. Under tiden som kontrollen pågår har du rätt att begära en begränsning av bearbetningen av dina personrelaterade data.
  • Skedde eller sker bearbetningen av dina personrelaterade data orättmätigt, kan du begära en begränsning av databearbetningen istället för en radering.
  • Behöver vi inte dina personrelaterade data längre, men du behöver dem för utövande, försvar eller hävdande av juridiska anspråk, har du rätt att begära en begränsning av databearbetningen istället för en radering.
  • Har du gjort invändningar enligt artikel 21, avsnitt 1 i DSGVO, måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte är fastlagt vems intresse som väger tyngst, har du rätt att begära en begränsning av bearbetningen av dina personrelaterade data.

Har du begränsat bearbetningen av dina personrelaterade data, får de – bortsett från lagringen av dem – bearbetas endast efter ditt godkännande eller för hävdande, utövande eller försvar av juridiska anspråk eller som skydd av en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av orsaker som rör ett viktigt, offentligt intresse inom den Europeiska Unionen eller en medlemsstat.

3. Dataskyddsansvarig

Lagstadgat föreskriven dataskyddsansvarig
Vi har utsett en dataskyddsansvarig för vårt företag.
Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens
Tyskland
E-post: datenschutz@hoermann.de

4. Dataregistrering på vår webbplats

Kakor
På delar av webbplatsen används så kallade kakor. De gör ingen skada på din dator och de innehåller inga virus. Kakor används för att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Kakor är små textfiler som placeras på din dator och som lagrar din webbläsare.

De flesta av de kakor som vi använder är så kallade ”sessionskakor”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor lagras på din maskinvara, tills att du raderar dem. De här kakorna möjliggör för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt, att du informeras om placeringen av kakor och att du tillåter kakor endast i det enskilda fallet, att du utesluter placering av kakor antingen i vissa fall eller generellt samt att du aktiverar en automatisk radering av kakor, när webbläsaren stängs. Vid inaktivering av kakor kan webbplatsens funktioner begränsas.

Kakor som är nödvändiga för utförandet av den elektroniska kommunikationen eller för tillhandahållande av vissa av dig önskade funktioner (exempelvis varukorgsfunktion), lagras enligt artikel 6, avsnitt 1, bokstav f i DSGVO. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse i att lagringen av kakor leder till ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av dennes tjänster. Lagras andra kakor (exempelvis för analys av ditt surfbeteende), behandlas de separat i den här dataskyddsförklaringen.

Serverloggfiler
Ägaren till webbplatsen samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare förmedlar automatiskt till oss. Det gäller:

  • Typen av webbläsare och versionen
  • Det använda operativsystemet
  • Hänvisnings-URL
  • Värdnamnet på den dator som används
  • Tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adressen

Det sker ingen sammanslagning av de här uppgifterna med andra datakällor.

Registreringen av de här uppgifterna sker enligt artikel 6, avsnitt 1, bokstav f i DSGVO. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri visning och en optimering av sin webbplats. Därför måste serverloggfilerna registreras.

Kontaktformulär
Skickar du förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär, sparar vi dina uppgifter från formuläret, inklusive alla av dig angivna kontaktdata, med avseende på bearbetning av förfrågan och eventuella anslutande frågor. De här uppgifterna lämnar vi inte vidare utan ditt godkännande.

Bearbetningen av alla i kontaktformuläret angivna data sker därmed uteslutande enligt ditt godkännande (artikel 6, avsnitt 1, bokstav a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla godkännandet. Det räcker då att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Rättmätigheten till den fram till återkallandet utförda databearbetningsprocessen berörs inte av återkallandet.

Alla data som du angett i kontaktformuläret stannar hos oss, tills att du begär en radering, återkallar ditt godkännande till lagringen eller för att syftet med datalagringen upphör (exempelvis när bearbetningen av din förfrågan är klar). Tvingande, lagstadgade bestämmelser, särskilt lagringsfrister, berörs inte.

Registrering på den här webbplatsen
Du kan registrera dig på vår webbplats för att sedan kunna använda extra funktioner på webbplatsen. De data som då anges använder vi bara för det erbjudande eller den tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska fält som finns vid registreringen måste fyllas i helt. I annat fall kommer vi att neka registreringen.

För viktiga ändringar, exempelvis gällande erbjudandets omfattning eller vid tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi den e-postadress som du angav vid registreringen för att kunna informera dig.

Bearbetningen av alla vid registreringen angivna data sker enligt ditt godkännande (artikel 6, avsnitt 1, bokstav a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla ett godkännande som du har gett tidigare. Det räcker då att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Rättmätigheten till den fram till den tidpunkten utförda databearbetningen berörs inte av återkallandet.

De data som har samlats in vid registreringen lagras av oss, så länge du är registrerad på vår webbplats och raderas sedan. Lagstadgade lagringsfrister berörs inte.

5. Analysverktyg och reklam

Webtrekk
För den statistiska utvärderingen av användningen av våra webbplatser och för optimering av våra erbjudanden använder vi oss av teknologierna från Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com).

Inom ramen för användningen av de här webbplatserna samlas information, som din webbläsare förmedlar, in och utvärderas. Det sker genom en teknologi som bygger på kakor och så kallade pixlar som är integrerade på alla webbplatser. Följande data samlas in: Förfrågan (namnet den begärda filen), webbläsartyp/-version, webbläsarspråk, operativsystem, inre upplösning av webbläsarfönstret, bildskärmsupplösning, Javascript-aktivering, Java På/Av, kakor På/Av, färgdjup, hänvisnings-URL, IP-adress (samlas in enbart anonymiserat och raderas direkt efter användningen), tid för åtkomsten, klick.

En direkt identifiering av en person är alltid utesluten. Alla insamlade data är avsedda för att skapa anonyma användningsprofiler som bildar underlag för webbstatistik. De data som samlats in med Webtrekk-teknologierna används inte till att identifiera besökaren på de här webbplatserna utan ett särskilt godkännande från den berörde. De sammanförs heller aldrig med personrelaterade data, om den person som har pseudonymen.

Insamlingen och lagringen av data genom Webtrekk kan när som helst motverkas för framtiden. Öppna då följande länk. För att bekräfta innehållet i länken sätts en så kallad opt-out-kaka på ditt datamedium. Den kakan gäller i 5 år. Tänk på att, om du raderar alla kakor på din dator, kommer även opt-out-kakan att raderas. Det innebär att om du fortfarande önskar motsäga dig den anonymiserade datainsamlingen genom Webtrekk, måste du sätta opt-out-kakan igen. Opt-out-kakan sätts för varje webbläsare på en dator. Besöker du vår webbplats både hemifrån och från arbetsplatsen, eller med olika webbläsare, måste du aktivera opt-out-kakan på alla webbläsarna på alla datorerna.